திருமண வாழ்த்துக்கள்

இணை பிரியா தம்பதியினராய்            நூற்றாண்டு காலம் வாழ்க..  இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்..! திருமணத்திற்கான வாழ்த்துக்கள் உங்கள் துணையிடம் நீங்கள் வைத்திருக்கும் அன்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் காட்ட ஒரு வழியாகும். இன்று போல் என்ற…

How Accurate Are Weather Predictions

Introduction If someone says "Wow. Its raining. What a wonderful climate". It is not climate but it is weather.  What is Weather? Weather is a temporary change in atmosphere. What is Climate? But climate is a long time …

10 Most Weird Animals on the Earth

Introduction Housefly, mosquito, butterfly, goat cow, lion, tiger, shark, dolphin likewise there are so many creatures. Researchers are researching for many years on how many types of creatures are there all over the world? Only …

That is All